(Xây dựng) – Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tổ chức lập 15 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000. Trong đó, 6 đồ án chuyển tiếp, lập mới 3 đồ án và điều chỉnh 6 đồ án.

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu
Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Về công tác lập các nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 15/15 đồ án và phân bổ nguồn vốn 32,1 tỷ/104,7 tỷ đồng (khoảng 31%), cơ bản đáp ứng điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đến nay, đơn vị cơ bản hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ, khảo sát địa hình. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai các gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000. Ngay sau khi nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình được cấp thẩm quyền phê duyệt, đơn vị sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thông báo phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dự kiến, năm 2023 hoàn thành toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu, đến tháng 6/2024 hoàn thành công tác lập đồ án.

Đối với 6 đồ án chuyển tiếp, từ năm 2017, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh được giao tổ chức lập 6 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000. Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện khảo sát địa hình, lập các đồ án quy hoạch. Các đồ án đã được nhà thầu tư vấn lập hoàn thành, báo cáo các sở, ngành thống nhất thông qua trình phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số khó khăn cần sớm được tỉnh chỉ đạo các sở ngành giải quyết. Điển hình là việc khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch phân khu từ các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Mặc dù đơn vị có văn bản gửi các đơn vị liên quan đến hoạt động cung cấp số liệu, tài liệu đáp ứng việc lập Quy hoạch phân khu nhưng do chưa có cơ chế phối hợp cụ thể nên mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ lập các đồ án. Trong quá trình thực hiện 6 đồ án chuyển tiếp, chủ trương bổ sung hợp đồng tư vấn để tiếp tục thực hiện các đồ án này chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Về mặt quy chuẩn, các đồ án trước đây được lập trên bản đồ địa hình 1/5000, tuy nhiên theo điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu được duyệt thì tỷ lệ bản đồ quy hoạch được thay đổi sang 1/2000. Trong khi đó, phạm vi, ranh giới, quy mô, tính chất quy hoạch cũng có nhiều thay đổi nên việc kế thừa các sản phẩm đã thực hiện không khả thi.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục chủ trì xây dựng quy chế phối hợp thực hiện lập đồ án quy hoạch (trong đó có cơ chế cung cấp thông tin, dữ liệu) trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện; liên sở Xây dựng – Tài chính hướng dẫn xử lý hợp đồng, hướng dẫn phương pháp tổ chức thực hiện đối với 6 đồ án chuyển tiếp theo quy định của pháp luật. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu, góp phần tạo định hướng phát triển hoàn chỉnh, đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội của các phân khu đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX