Quy định minh bạch tiền công đức, tài trợ không gây cản trở các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng Thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Kết quả kiểm tra tiền công đức, chùa Ba Vàng và hơn 50 di tích tại Quảng Ninh không báo cáo
Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet
Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet

Công văn được ban hành theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại công văn số 6898/VPCP-KTTH ngày 8/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn toàn quốc.

Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn, trong đó cần thể hiện rõ Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với UBND cấp tỉnh (trừ tỉnh Quảng Ninh), Bộ Tài chính yêu cầu ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh, trong đó cần nêu rõ 6 nội dung.

Cụ thể, mục đích kiểm tra là tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa; thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội của địa phương.

Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử – văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Thời kỳ kiểm tra là trong năm 2023.

Về phân công trách nhiệm, theo hướng dẫn, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn cấp tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn cấp huyện.

Theo hướng dẫn, kinh phí cho hoạt động kiểm tra được bảo đảm theo chế độ quy định từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện việc kiểm tra do địa phương quyết định.

Đối với UBND cấp huyện, công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp huyện giao Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thành phần bao gồm: Trưởng đoàn kiểm tra là Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch; các thành viên gồm đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện.

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện có công văn kèm theo mẫu báo cáo gửi từng tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn cấp huyện đề nghị báo cáo số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại di tích. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp tại từng di tích theo đúng nội dung và trong phạm vi danh mục di tích. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt, gửi Sở Tài chính.

Theo hướng dẫn, thời gian cấp huyện gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX