Phương pháp thặng dư phù hợp định giá những khu đất có tiềm năng phát triển Đổi mới quy định tài chính đất đai, giá đất tạo nền tảng khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai Tính toán phương pháp định giá đất phù hợp để “yên tâm” cho người ra quyết định
Cần phương pháp để định giá đất theo đúng nguyên tắc thị trường. Ảnh minh họa: H.D
Các phương pháp định giá đất theo đúng nguyên tắc thị trường. Ảnh minh họa: H.D

Cụ thể, phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.

Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.

Nghị định 12 cũng bổ sung quy định về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất.

Theo đó, các thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm: giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá; giá đất đã thực hiện thủ tục về thuế tại cơ quan Thuế hoặc đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá thuê đất, giá thuê mặt bằng; giá đất chuyển nhượng trên thị trường.

Nghị định nêu rõ, các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất là thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng tính từ thời điểm định giá đất trở về trước, ưu tiên sử dụng thông tin gần nhất với thời điểm định giá và được thu thập từ một số nguồn theo quy định.

Về quyết định giá đất cụ thể, Nghị định 12 quy định căn cứ nguyên tắc định giá đất, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất, kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước đó, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua. Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều.

Theo Văn phòng Quốc hội, Luật Đất đai (sửa đổi) đã hoàn thiện nhiều quy định, chính sách. Trong đó có quy định về cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất…

Tại họp báo Chính phủ vào đầu tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành 9 nghị định và các bộ, ngành liên quan sẽ ban hành 6 thông tư để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), nhưng sẽ rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX