Tại Cục Thuế Phú Thọ, tính đến thời điểm cuối tháng 10/2023, kết qua thu tiền thế nợ chưa đạt như kỳ vọng khi một số đơn vị có số tiền thuế nợ trên tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) còn cao; tổng số tiền thuế nợ không có xu hướng giảm.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu tiền thuế nợ mà Tổng cục Thuế giao; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu nợ tháng cuối năm vào NSNN, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ thu tiền thuế nợ.

Cụ thể, Cục Thuế yêu cầu đối với các khoản nợ thuế được gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, ngay khi hết thời gian gia hạn, các đơn vị thực hiện ngay biện pháp đôn đốc và cưỡng chế tiền thuế nợ, không để phát sinh thêm nợ mới. Tập trung triển khai đôn đốc, cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu đã quá hạn trên 90 ngày, đặc biệt là các doanh nghiệp có số nợ lớn trên 01 tỷ đồng. Thực hiện công khai thông tin theo đúng quy đinh để nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế (NNT) trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Các đơn vị áp dụng bổ sung biện pháp tạm ngừng xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp khi doanh nghiệp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Đối với NNT đã bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn nhiều năm liên tục nhưng không có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh không có hiệu quả, nợ lớn kéo dài thì thực hiện chuyển thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiếp theo theo quy định của Luật Quản lý thuế. Khi thực hiện đến biện pháp cưỡng chế “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ thì thực hiện khoanh nợ theo quy định tại Điều 83 hoặc xóa nợ theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý nếu khoản nợ đã quá 10 năm…

Các đơn vị cần thực hiện ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trường hợp doanh nghiệp cam kết nộp dần thì hướng dẫn và xem xét xử lý nộp dần theo quy định của Luật Quản lý thuế nếu doanh nghiệp hoàn thiện được hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ.

Các đơn vị tích cực tuyên truyền, nhắc nhở NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng quy định của pháp luật, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phải nộp vào NSNN. Thông tin để NNT biết về các biện pháp cưỡng chế sẽ thực hiện nhằm thu hồi các khoản nợ thông qua sự tự giác nộp của NNT. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế: Ban hành văn bản kèm theo danh sách các tổ chức, hộ kinh doanh nợ thuế gửi Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách cấp huyện phối hợp thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế; tổ chức làm việc với từng NNT có số tiền thuế nợ lớn trên địa bàn.

Mặt khác, Cục Thuế Phú Thọ yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Trường hợp NNT đã nộp tiền vào NSNN thì phải hủy khoanh nợ, xóa nợ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thuế tự phát hiện việc khoanh, xóa nợ không đúng quy định thì phải hủy khoanh nợ, xóa nợ và áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ vào NSNN.

Công chức thuộc đội kiểm tra thuế, đội thuế liên phường xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bám sát địa bàn quản lý và thực trạng hoạt động của NNT nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp NNT đã được khoanh, xóa nợ sau đó quay lại kinh doanh, thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh mới để thực hiện hủy khoanh, xóa nợ theo quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục Thuế nếu để xảy ra tình trạng NNT quay lại sản xuất, kinh doanh nhưng không hủy khoanh nợ, hủy xóa nợ gây thất thu cho ngân sách và bất công bằng giữa NNT. Đối với NNT đang có khoản nợ không tính tiền chậm nộp do NSNN còn nợ, cán bộ thuế kiểm tra nếu có khoản nộp của NNT nộp cho khoản nợ không tính tiền chậm nộp và chưa thông báo cho cơ quan thuế biết, yêu cầu NNT gửi thông báo Mẫu số 03/KTCN (mẫu biểu kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC), căn cứ thông báo của NNT cơ quan thuế hạch toán giảm khoản nợ không tính tiền chậm nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX