Dự thảo Nghị định đề xuất một số trường hợp đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 

Theo đó, doanh nghiệp (DN) thẩm định giá bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật Giá. Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trừ trường hợp đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về DN, xử lý vi phạm hành chính và hình sự.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của DN thẩm định giá theo quy định của pháp luật về DN, xử lý vi phạm hành chính và hình sự có trách nhiệm thông báo để Bộ Tài chính được biết.

Trường hợp DN thẩm định giá bị đình chỉ là ngày hết thời hạn 3 tháng liên tục kể từ ngày DN không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Giá. Thời gian đình chỉ là 60 ngày.

Trong thời gian đình chỉ, DN có trách nhiệm khắc phục điều kiện hoạt động và báo cáo bằng văn bản đến Bộ Tài chính. Trường hợp DN bảo đảm điều kiện hoạt động, Bộ Tài chính xem xét có thông báo bằng văn bản cho phép DN tiếp tục hoạt động thẩm định giá theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được cấp.

Trường hợp DN không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Giá trong 3 tháng liên tục mà chưa bị đình chỉ do không thực hiện báo cáo với Bộ Tài chính thì khi bị phát hiện sẽ bị đình chỉ hoạt động trong 6 tháng liên tục.

Trường hợp đình chỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Giá, DN bị đình chỉ hoạt động trong 9 tháng liên tục kể từ ngày hành vi được phát hiện.

Bộ Tài chính đăng tải công khai danh sách DN thẩm định giá bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Bên cạnh nội dung trên, dự thảo Nghị định quy định trường hợp DN thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 54 của Luật Giá.

Khi thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại b, d và đ khoản 2 Điều 54 của Luật Giá, DN thẩm định giá có trách nhiệm chấm dứt ngay việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đồng thời, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kèm theo bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đăng tải công khai danh sách DN thẩm định giá bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; xóa tên khỏi danh sách DN thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá trên trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX