(Xây dựng) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu.

Đề xuất quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu
Đề xuất quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Theo dự thảo, Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất trên phạm vi cả nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị được kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Cơ quan, đơn vị giúp Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quản lý về đấu thầu hoặc đơn vị Thanh tra trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị được kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.

Đơn vị được phân công chức năng, nhiệm vụ kiểm tra hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động đấu thầu theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất đối với doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các dự án do mình quyết định đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trên cả nước trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4

Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong báo cáo hoạt động đấu thầu hàng năm.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước theo định kỳ hàng năm trên Hệ thống.

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước theo định kỳ hàng năm, đồng thời, thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý.

Đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Công khai thông tin về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm trên Hệ thống.

Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước là: Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý trên cơ sở báo cáo của đơn vị quản lý về đấu thầu gửi về theo quy định, đồng thời thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/02 năm tiếp theo của kỳ báo cáo.

Trách nhiệm của đơn vị quản lý về đấu thầu: Trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các chủ đầu tư, bên mời thầu và UBND cấp huyện thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định, đơn vị quản lý về đấu thầu tổng hợp thông tin, số liệu và báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước trước ngày 15/01 năm tiếp theo của kỳ báo cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX