Mức phí cho khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Thông tư số 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, tổ chức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, Tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận thông báo nghĩa vụ tài chính từ cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 65/2023/TT-BTC

Thêm nhiều quy định giúp nâng chất lượng tư vấn, giao kết hợp đồng bảo hiểm

Trong tháng 11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Thông tư đã sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành, cụ thể như: Tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp; đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị; quy định mức thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 67/2023/TT-BTC

Bãi bỏ 4 thông tư liên quan đến quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao

Ngày 8/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2023/TT-BTC về bãi bỏ 4 thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến quản lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao.

Theo Thông tư số 68/2023/TT-BTC, bãi bỏ toàn bộ 4 Thông tư gồm: Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế; Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

Thông tư số 68/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12 tới.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 68/2023/TT-BTC

Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Cụ thể, Thông tư số 69/2023/TT-BTC đã sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, Thông tư số 69/2023/TT-BTC cũng nêu rõ, lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán theo thông tư mới là đến trước ngày 1/7/2025 (theo Thông tư số 57/2021/TT-BTC là ngày 1/7/2023), HOSE tiếp tục nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, HNX tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên…

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 69/2023/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX