UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 37 /KH-UBND về Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024. Theo đó, mục tiêu chính của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Trong năm 2024, phấn đấu ít nhất có 16 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng.

Ảnh minh họa.

Để đạt được mục các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đề xuất 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Thứ nhất là, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng. Trong đó, chú trọng nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất địa phương và doanh nghiệp. Xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2025 – 2030. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, phát triển cộng đồng; Thứ hai là về công tác thông tin, tuyên truyền về giải pháp cải tiến năng suất chất lượng, trong năm 2024, chú trọng đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử,… để tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phổ biến, hướng dẫn các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý năng suất và chất lượng, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng ứng dụng phương pháp sản xuất tinh gọn, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí… cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động;

Thứ ba là về công tác đào tạo kiến thức về các hoạt động thúc đẩy cải tiến năng suất chất lượng. Theo Kế hoạch, việc đào tạo công chức, đội ngũ quản lý triển khai thực hiện Chương trình của tỉnh kiến thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cần được đẩy mạnh. Cùng với đó là đào tạo kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu đào tạo đối với chuyên gia năng suất (theo tiêu chuẩn TCVN 13751:2023 hoặc APO-PS 101) nhằm có đủ năng lực triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án cải tiến năng suất của doanh nghiệp;

Thứ tư là hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Trong đó, các cơ quan có thẩm quyền tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng, thực hành các giải pháp năng suất để cải tiến.

Song song với đó, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Ngoài ra, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

An HạTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88