Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH ngày 15.8.2023
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của UBTVQH ngày 15.8.2023

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thực hiện đối với các nghị quyết giám sát chuyên đề: Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12.9.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7.10.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các Nghị quyết với hoạt động chất vấn được xem xét lần này, gồm: Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28.3.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH15 ngày 18.8.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 ngày 27.3.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 853-NQ/UBTVQH15 ngày 30.8.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công thẩm tra, chuẩn bị báo cáo ý kiến các nội dung cụ thể của từng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo nguyên tắc sau: đối với nghị quyết về giám sát chuyên đề, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì về nội dung chuyên đề giám sát tiếp tục chủ trì, tổ chức thẩm tra, chuẩn bị báo cáo ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan trong việc thực hiện các nghị quyết. Cơ quan chủ trì thẩm tra, chuẩn bị báo cáo ý kiến có thể đề nghị các cơ quan khác của Quốc hội tham gia thẩm tra, chuẩn bị ý kiến (nếu cần thiết), bảo đảm tiến độ xây dựng Báo cáo theo Kế hoạch. Đối với nghị quyết về hoạt động chất vấn, các cơ quan của Quốc hội thẩm tra từng nội dung cụ thể của các nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách.

Theo Kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu: chậm nhất ngày 31.5.2024, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn thành báo cáo (số liệu báo cáo tính từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết đến ngày 30.4.2024) và gửi đến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, gửi đến Ban Dân nguyện để chuẩn bị báo cáo cho ý kiến; đồng thời gửi báo cáo đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xây dựng báo cáo tóm tắt để trình bày tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chậm nhất là ngày 30.6.2024, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội gửi báo cáo thẩm tra, Ban Dân nguyện gửi báo cáo ý kiến đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Tổng Thư ký Quốc hội) để xây dựng báo cáo tổng hợp.

Chậm nhất là ngày 30.7.2024, Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện Báo cáo tổn hợp nội dung thẩm tra, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH.

Tại Phiên họp thứ 36 (tháng 8.2024), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức xem xét và chất vấn việc thực hiện các nghị quyết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX