Quang cảnh lớp tập huấn

Trong chương trình lớp tập huấn, cán bộ, giảng viên Học viện được phổ biến các nội dung: Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học; các mô hình bảo đảm chất lượng bên trong trên thế giới và cách tiếp cận trong cải tiến chất lượng, xây dựng văn hoá chất lượng ở Việt Nam; khung bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học; mối quan hệ giữa bảo đảm chất lượng bên trong với bảo đảm chất lượng bên ngoài; thực hành xây dựng, vận hành tự đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học…

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; hình thành kỹ năng xây dựng, vận hành hệ thống và khả năng đánh giá, tư vấn, đề xuất giải pháp để phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học cho cán bộ, giảng viên của Học viện.

Tin, ảnh: Huy Tứ, Viết Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX