Bên cạnh đó, CPI tháng 11/2023 của Tỉnh giảm 0,14% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,17%; khu vực nông thôn giảm 0,14%. Sau 11 tháng (tức tháng 11/2023 so với tháng 12/2022) CPI tăng 1,24%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ 2,14 điểm phần trăm. CPI bình quân trong 11 tháng năm 2023 tăng 1,61% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,15 điểm phần trăm so với số liệu tương ứng của năm 2022.

Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Vĩnh Long đạt 53.186,8 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,11%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,69%, du lịch lữ hành tăng 57,09% và dịch vụ khác tăng 12,11%. Nếu loại trừ biến động giá (CPI bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 1,61% so với cùng kỳ) thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực tế tăng 10,6%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX