Đất đai

TP. Cần Thơ: Tập trung nhiều giải pháp giải phóng nguồn lực đất đai

Lê Hùng 19/02/2024 – 11:31

(TN&MT) – UBND TP. Cần Thơ đã và đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

a1-ctho.jpg
Ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ

PV: Xin ông cho biết những giải pháp mang tính đột phá của địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và những kết quả đạt được trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của cả nước nói chung, TP. Cần Thơ nói riêng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Với tầm quan trọng đó, trong thời gian qua TP. Cần Thơ luôn đặt nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình phát triển. Để giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, Sở TN&MT ngoài việc tập trung triển khai các quy định của Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, còn kịp thời tham mưu cho thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa những quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực đất đai như giá đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở; quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất; quy định việc quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số vướng mắc, bất cập khi thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo sự ổn định về chính trị, xã hội tại địa phương.

Trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhằm cụ thể hóa các quy định về đất đai, đưa công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng và tính khả thi của phương án quy hoạch, làm rõ được quy hoạch của từng cấp, từng ngành tạo tính chủ động, linh hoạt trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, trong thời gian qua thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu, tính lũy kế đến nay thành phố đã cấp được 137.769,32 ha diện tích phải cấp, đạt tỷ lệ 99,82%; đồng thời xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển đổi số. Đến nay, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý đất đai VBDLIS ở 06/09 quận, huyện, qua đó đáp ứng tốt yêu cầu trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, giao địch bảo đảm, thực hiện liên thông thuế điện tử; đồng thời hoàn thành hạng mục chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu nền GIS 16 lớp của Sở TN&MT;…

a2-ctho.jpg
Nguồn lực đất đai đã và đang góp phần quan trọng giúp TP. Cần Thơ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững

PV: Thưa ông, nguồn lực đất đai đã và đang đóng góp như thế thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo của thành phố?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Trong thời gian qua, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được thành phố thực hiện kịp thời, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của thành phố đã được phê duyệt, qua đó không chỉ giúp cho việc quản lý đất đai đi vào nề nếp, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai công trình, dự án đầu tư sản xuất tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, vừa đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Chỉ tính riêng năm 2023, nguồn thu thuế từ đất trên địa bàn thành phố đạt 712 tỉ đồng, đây là nguồn lực quan trọng giúp thành phố tái đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn, góp phần hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ liên quan đến lĩnh vực đất đai và tổ chức thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô 500ha. Với cơ chế đặc thù này đã và đang giúp thành phố triển khai nhanh chóng các dự án chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải quyết thỏa đáng các quyền và lợi ích cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của thành phố phát triển.

a3-ctho.jpg
Hiện nay hầu hết diện tích đất trên địa bàn TP. Cần Thơ đã được cấp giấy CNQSDĐ lần đầu, qua đó giúp hộ gia đình, cá nhân yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện đời sống

PV: Thưa ông, để quản lý nguồn lực đất đai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của thành phố về phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gì?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Trong thời gian tới thành phố sẻ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các quy định của Luật Đất đai ( sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của thành phố; tổ chức triển khai các chính sách, pháp luật về đất đai để góp phần huy động nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước để người sử dụng đất hiểu và chấp hành tốt pháp luật đất đai, góp phần giảm bớt các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, đặc biệt là việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu và đăng ký biến động đất đai theo quy định; đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững của thành phố.

Song song với đó, TP. Cần Thơ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; xây dựng quy trình cung cấp hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, để hạn chế các vướng mắc, phát sinh liên quan đến xác định nguồn gốc đất trong quá trình thực hiện; đồng thời đảm bảo đẩy đủ các quyền cho người sử dụng đất, giúp họ yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu ngân sách địa phương; phát triển quỹ đất sạch tại các khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị nhằm tăng giá trị đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành các khu tái định cư trước khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, đảm bảo về quy mô diện tích, vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi, tạo sự đồng tình, ủng hộ của ngưởi dân.

Ngoài ra, để góp phần công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa ngày càng hiệu quả, thành phố mong muốn trong thời gian tới các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai; có chính sách hỗ trợ kinh phí để địa phương hoàn thành công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời thường xuyên tổ chức chương trình tập huấn và trao đổi kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương;…

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88