Công văn của VKSND tối cao nêu rõ: VKSND tối cao nhận được Công văn số 78/BDN ngày 24/1/2024 của Ban Dân nguyện về việc chuyển đơn kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nội dung đơn kiến nghị: “Bộ máy VKSND tỉnh Thái Nguyên có 9 Viện kiểm sát cấp huyện, theo phân cấp quy định ngành Kiểm sát Thái Nguyên được bổ nhiệm 19 đồng chí là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (trong đó VKSND thành phố Thái Nguyên được bổ nhiệm 3 Phó Viện trưởng), nhưng chỉ có 10 chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp. 

Bên cạnh đó, từ năm 2011, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên được giao 82 Kiểm sát viên sơ cấp và đến nay chưa được bổ sung. Đề nghị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm chỉ tiêu Kiểm sát viên trung cấp đối với các đồng chí là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; bổ sung thêm Kiểm sát viên sơ cấp để tăng cường cho VKSND cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn hiện nay.” 

Kiến nghị trên, VKSND tối cao trả lời như sau: Ngày 23/11/2023, VKSND tối cao có Tờ trình số 26/TTr-VKSTC về việc đề nghị giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của VKSND trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 22/2/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của VKSND. Theo Nghị quyết thì ngành Kiểm sát nhân dân được giao bổ sung 28 Kiểm sát viên cao cấp (trong đó: 12 Kiểm sát viên cao cấp cho VKSND tối cao; 16 Kiểm sát viên cao cấp cho VKSND cấp cao); bổ sung 702 Kiểm sát viên sơ cấp cho các VKSND cấp huyện.

VKSND tối cao sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung số lượng Kiểm sát viên (trong đó có ngạch Kiểm sát viên trung cấp) cho ngành Kiểm sát nhân dân sau khi Đề án Vị trí việc làm của Ngành được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX