n phm “Đo lưng mc tiêu phát trin bn vng chỉ tiêu 10.7.1 v chi phí tuyn dng ca lao đng Vit Nam làm vic nưc ngoài” đưc Tng cc Thng ch trì phi hp vi T chc Lao đng Quc tế (ILO) thc hin da trên vic xây dng, s dng s liu ca Điu tra lao đng vic làm năm 2021. Đây là ln đu tiên TCTK công b nghiên cu v lao đng Vit Nam làm vic nưc ngoài. n phm này đã đưa ra mt s phát hin chính v đc đim ca lao đng Vit Nam nưc ngoài; Chi phí tuyn dng; Tin lương tháng đu tiên; Chỉ s chi phí tuyn dng ca lao đng Vit Nam ra nưc ngoài làm vic…
 
Đc đim ca ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài

Điu tra Lao đng vic làm ưc tính khong 250,3 nghìn lao đng Vit Nam làm vic nưc ngoài trong vòng 3 năm gn đây (t 2018 đến 2021). Phn ln (68%) là nam gii ch yếu đến t khu vc nông thôn (86%). Hu hết lao đng di cư trình đ hc vn trung hc ph thông trung hc cơ s (47% trình đ trung hc ph thông 23% trình đ trung hc cơ s). Các trình đ hc vn này cũng phn ánh trình đ k năng ngh ngành ngh mà nhng ngưi lao đng Vit Nam di cư tham gia. Hơn 70% lao đng Vit Nam nưc ngoài làm nhng công vic đòi hỏi k năng trung bình, vi khong 20% là lao đng k năng thp 10% là lao đng k năng cao.

Trong s các nưc hay vùng lãnh th gn nht mà ngưi lao đng Vit Nam di cư làm vic thì bn nơi chiếm ti 86% lao đng Vit Nam nưc ngoài. Đó là Nht Bn (40,6%), Đài Loan (31,9%), Hàn Quc (10,9%) Cng hòa Nhân dân Trung Hoa (2,8%).

Chi phí tuyn dng lao đng Vit Nam nưc ngoài

Chi phí tuyn dng bình quân ca lao đng Vit Nam nưc ngoài đ đưc vic làm đu tiên nưc ngoài là vào khong 165 triu đng. Lao đng Vit Nam nưc ngoài trình đ trung hc ph thông hoc sơ cp hay trung cp ngh chi phí tuyn dng bình quân cao nht, vào khong 176 triu đng. S liu này cũng tương t vi s liu v trình đ k năng ngh, trong đó lao đng k năng trung bình, chiếm phn ln lao đng Vit Nam nưc ngoài, chi phí tuyn dng bình quân vào khong 168 triu đng. Con s này cao hơn c chi phí tuyn dng ca lao đng Vit Nam nưc ngoài có tay ngh thp (151 triu đng) và tay ngh cao (167 triu đng).

Ti các th trưng Nht Bn, Hàn Quc Đài Loan, chi phí tuyn dng lao đng Vit Nam thưng cao hơn các nưc khác. Chi phí tuyn dng trung bình ti Hàn Quc cao nht vào khong 226 triu đng, tiếp theo là Nht Bn 192 triu đng. Chi phí tuyn dng trung bình Trung Quc là thp nht, vào khong 45 triu đng. Mc trung bình cho tt c các quc gia khác là khong 128 triu đng.

Tháng lương đu tiên ca ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài

Mc lương bình quân trong tháng đu tiên ca ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài là 22,4 triu đng. Tng tin lương lao đng Vit Nam ra nưc ngoài nhn đưc trong vòng 3 năm khong 5552 t đng. Theo trình đ hc vn, lương tháng đu tiên ca ngưi lao đng tăng khi trình đ hc vn tăng lên, t 19,2 triu đng đi vi ngưi trình đ thp hơn trung hc cơ s lên 27,0 triu đng vi ngưi trình đ cao đng tr lên. Ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài làm vic trong các ngành ngh k năng cao hơn nhiu kh năng nhn đưc mc lương tháng đu tiên cao hơn, mc 29,1 triu đng, so vi mc 22,5 triu đng 21,2 triu đng vi nhóm ngh k năng trung bình thp.

Căn c vào quc gia hay vùng lãnh th mà ngưi lao đng vic làm gn nht, mc lương tháng đu tiên cao nht ca ngưi lao đng là Hàn Quc, vi 27,7 triu đng, tiếp theo là Nht Bn vi 26,0 triu đng. Đài Loan mc lương tháng đu tiên trung bình là 18,3 triu đng Trung Quc là 11 triu đng.

Ch tiêu chi phí tuyn dng lao đng Vit Nam nưc ngoài

Điu tra Lao đng Vic làm năm 2021 ưc tính ch s chi phí tuyn dng (RCI) chung ca tt c ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài là 7,4. Điu này nghĩa là, trung bình ngưi lao đng Vit Nam nưc ngoài s mt khong 7,4 tháng lương tháng đu tiên đ chi tr hoc trang tri chi phí tuyn dng đ đưc vic làm đu tiên nưc ngoài.

Theo quc gia đến cui cùng, Hàn Quc RCI cao nht là 8,2, tiếp theo là Nht Bn vi 7,4 Đài Loan là 7,3. Theo kênh di cư, RCI cao nht đi vi nhng ngưi s dng các kênh nhp cư thông thưng th thc lao đng (7,5), so vi 4,5 đi vi nhng ngưi s dng các kênh nhp cư thông thưng nhưng làm vic mà không th thc lao đng.

Cùng vi các phát hin chính, n phm cũng đưa ra các khuyến ngh chính sách như: Gim chi phí tài chính ca vic tuyn dng lao đng di cư; Trin khai chính sách tuyn dng lao đng công bng hiu qu cho tt c lao đng di cư; Ci thin tính sẵn tăng cưng ph biến thông tin v mc chi phí mà ngưi lao đng di cư phi tr./.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88